Huisregels

SPEELTUIN JOLIJT

 

Huisregels Speeltuin Jolijt

 

 • Het Gebruik van de speeltuin geschiedt op eigen risico.

 

 • De Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging

of bij het zoekraken van eigendommen.

 

 • Speeltoestellen zijn bestemd voor kinderen t/m 12 jaar.

 

 • De speeltuin is verboden terrein voor alle gemotoriseerd verkeer, m.u.v. bestemmingsverkeer.

 

 • Agressief en/of onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd.

 

 • Het is verboden de speeltuin met honden te betreden.

 

 • Afval hoort in de daarvoor bestemde afvalbakken

 

 • Het is verboden alcoholhoudende drank en verdovende

middelen mee te nemen en te nuttigen in de speeltuin.

 

 • Het bestuur behoudt zich het recht de speeltuin gesloten te houden.

 

 • Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot verwijdering uit de speeltuin.

 

 • In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.